Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.goodoldthings.pl

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Paweł Mikłaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Good Old Things Paweł Mikłaszewski pod adresem: ul. Plac Wolności 25/4, 59-600 Lwówek Śląski, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6161511329, telefon 506875694, email: good.old@mail.com

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.goodoldthings.pl;

 3. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

 4. Towar lub Towary – meble oraz wyposażenie zarówno nowe jak i używane z XX wieku , oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

 5. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;

 6. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego;

 8. Konto Zamawiającego – narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych Zamawiającego oraz zmianę hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.; 

 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 221 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121.);

 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane przez Sklep internetowy i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

 1. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121.). Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego. 

 1. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.goodoldthings.pl przez Zamawiających lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  a. komputer PC;
  b. szerokopasmowe łącze internetowe;
  c. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Safari lub Google Chrome;
  d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
  e. aktywne konto e-mail.

 1. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Zamawiającym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
  a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  c. wyrażam zgodę na zawarcie Umowy sprzedaży drogą elektroniczną,
  d. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych-wiadomości od Sprzedającego.

 1. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  b. działalność Zamawiającego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
  e. Zamawiający dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f. Zamawiający, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

IV. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

 1. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem lub przelew za pośrednictwem systemu elektronicznego Transferuj.pl lub Przelewy24;

 2. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej lub z miejsca odbioru Zamówienia.

 1. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: 36 1950 0001 2006 0867 5366 0001 Idea Bank.

 1. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie.

 1. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

 1. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Pocztex, do paczkomatów Inpost oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty takiej dostawy zawarte zostały w Cenniku dostaw. Możliwy jest także odbiór osobisty pod adresem: Aleja Wojska Polskiego 3, Lwówek Śląski, w godz. 10:00-20:00, po uprzednim ustaleniu terminu i godzin odbioru ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: good.old@mail.com lub telefonicznie 506875694. W przypadku wybrania odbioru osobistego, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Możliwa jest także dostawa Zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Zamawiającego, jednak wymaga to uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: good.old@mail.com lub formularza kontaktowego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 5. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 2. W przypadku braku wpłaty za transakcję w ciągu czterech dni roboczych, połączonej z jednoczesnym brakiem możliwości kontaktu z kontrahentem, sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 

V. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie Umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego.

 2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności, a także do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji w przypadku ich zmiany.

 1. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

 1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, wybór ilości zamawianego Towaru, a następnie kliknięcie w pole „Dodaj Koszyka”,

 2. po wybraniu wszystkich zamawianych Towarów w sposób wskazany w lit. a. powyżej, zaktualizowaniu kosztów dostawy poprzez wskazanie kraju dostawy i kodu pocztowego miejsca dostawy i kliknięcie w pole „Oblicz koszty dostawy”, należy kliknąć w pole „Przejdź do zamówienia”,

 3. dokonanie wskazania adresu płatności i adresu wysyłki, o ile jest on inny niż adres płatności, i innych danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia,

 4. dokonanie wyboru metody płatności;

 5. w celu zakończenia dokonywania procesu zamawiania Towarów kliknięcie w pole „Złóż zamówienie”.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego emaila potwierdzającego złożenie Zamówienia wraz z numerem Zamówienia, email taki Zamawiający otrzymuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Każdorazowo po zmianie statusu Zamówienia, Zamawiający otrzyma stosowną informację mailową (np. że Zamówienie oczekuje na realizację lub że Zamówienie zostało anulowane lub że Zamówienie zostało wysłane) na adres email wskazany podczas rejestracji Konta Zamawiającego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego, a także, w przypadku gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie Zamówienia stosunkowo drogiego Towaru. Sprzedający może zrezygnować z procedury potwierdzania Zamówienia w przypadku realizacji kolejnych Zamówień Zamawiającego. 

 1. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu internetowego. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sklep internetowy nie określa minimalnej wartości Zamówienia.

 1. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę.

 1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

 1. Zamówione Towary wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. poniżej.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

 1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

 1. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 1. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest rachunek lub paragon fiskalny, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie rachunku i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl