Szukaj
64109019390000000153003648
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

  1.  Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  7. Zwroty
   1. Kiedy i kto może zwrócić towar
   2. Skutki odstąpienia od umowy
   3. Koszty
   4. Zwrot pieniędzy
   5. Zgłoszenie zwrotu/odstąpienie od umowy 
   6. Procedura zwrotu
   7. Brak prawa do odstąpienia od umowy
  8. Własność intelektualna
  9. Postanowienia końcowe
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Strona goodoldthings.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę goodoldthings.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę goodoldthings.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony goodoldthings.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
    1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
    2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
    3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. DEFINICJE
   1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie goodoldthings.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
   2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
   3. USŁUGODAWCA – Paweł Mikłaszewski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Good Old Things sp. z.o.o., adres siedziby: Plac Wolności 25/4 59-600 Lwówek Śląski, adres do doręczeń: Aleja Wojska Polskiego 3/4, 59-600 Lwówek Śląski, NIP: 6161573543, REGON: -------, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: good.old@mail.com, tel. +48506875694.
   4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
   6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
  3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
    1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
    2. korzystanie z Newslettera,
   2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
   2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
    1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
    2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    1. komputer z dostępem do Internetu,
    2. dostęp do poczty elektronicznej,
    3. przeglądarka internetowa,
    4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
   4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
    1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
    2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: good.old@mail.com
    3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
    4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
   2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
    1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: good.old@mail.com
    2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  7. ZWROTY
   1. Kiedy i kto może zwrócić towar

    Zwrot przysługuje jeśli kupujący jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zwrot przysługuje zgodnie z przepisami prawa w przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie czy przez e-mail). Prawo zwrotu przysługuje także w przypadku, gdy zamówienie dokonane zostało na odległość, a odbiór towaru następuje w naszym salonie stacjonarnym.

    Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego, weszła w posiadanie towaru (czyli od momentu odbioru towaru).

   2. Skutki odstąpienia od umowy

    W przypadku odstąpienia od umowy:

    Kupujący odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu zakupionej rzeczy. Goodoldthings.pl jest zobowiązane do zwrotu wszystkich otrzymanych od kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego podczas zakupu sposobu dostarczenia - innych niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy i od momentu fizycznego zwrotu towaru do nas.

   3. Koszty                                                                                                                      Kupujący ponosi koszty zwrotu/odesłania towaru - tj. dostarczenia do magazynu Goodoldthings.pl.

    Ponadto kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

   4. Zwrot pieniędzy                                                                                                          Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tego samego sposobu, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, czyli jeśli płaciłeś kartą płatniczą, dokonujemy zwrotu środków na kartę. Nie ponosisz żadnych opłat w związku ze zwrotem. 

    Zwrotów staramy się dokonywać niezwłocznie, w duchu szczególnej dbałości o naszych klientów.

   5. Zgłoszenie zwrotu/odstąpienie od umowy                                                                       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji np.: wypełnij formularz  na naszej stronie wyślij wiadomość e-mail z treścią oświadczenia na adres: good.old@mail.com prześlij oświadczenie na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towaremAby zachować możliwość odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację (jednym ze wskazanych sposobów) dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni.

   6. Procedura zwrotu                                                                                                            Aby procedura odstąpienia od umowy (zwrotu) przebiegała jak najszybciej, wykonaj niżej opisane czynności:

     Poinformuj nas o decyzji zwrotu, wypełniając formularz. Skompletuj zwracany towar. Bezpiecznie zapakuj. Nadaj paczkę na adres siedziby naszej firmy (Good Old Things Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 3/4, 59-600 Lwówek Śląski). Uwaga! Paczki za pobraniem nie będą przyjmowane! 

   7.  Brak prawa do odstąpienia od umowy                                                                   Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;           w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;                                                                       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;                                            w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;                                                                                                      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;                                                                                                                        o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
   1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem goodoldthings.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością goodoldthings.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony goodoldthings.pl, bez zgody Usługodawcy.
   2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony goodoldthings.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
   2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl